Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Nr 2 z dnia 28.08.2015 roku

 

 

STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10

„Słoneczna Kraina”

os. 60 –lecia ONP 8

w Starogardzie Gdańskim

(tekst ujednolicony)

stan prawny na dzień  28.08.2015 r.

 

Podstawą prawną działania przedszkola jest  w szczególności:

 1. Ustawa o Systemie Oświaty – Ustawa z dnia 7 września 1991r (tekst  jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr  256, poz. 2572 ze zmianami);
 2. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - ustawa z dnia 13 czerwca 2013r.; (Dz.U z 2013 r. poz.827)
 3. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw – ustawa z dnia 20 lutego 2015;
 4. Karta Nauczyciela – Ustawa z 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 ze zmianami);
 5. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U z 2014 r. poz 7)
 6. Spis aktów wykonawczych do Ustawy o Systemie Oświaty;
 7. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. –  w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 61, poz.624 ze zmianami);
 8. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. – w sprawie sposobu i trybu organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086);
 9. Rozporządzenie MEN  z dnia 18 czerwca 2014 r. –  w sprawie podstawy programowej  wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2014 r., poz.803);
 10. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.  – w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 ze zmianami);
 11. Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. - w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –  pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487);
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r.- w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r. poz. 532);
 13. Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.  2009 r Nr 116, poz. 977);
 14. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki (Dz. U. 2002 Nr 56, poz. 506 ze zmianami);
 15. Rozporządzenie MEN  z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku w szkole podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730);
 16. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z  2010 r. nr 156);
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia;
 18. Konwencja o Prawach Dziecka  przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527 ze zmianami);
 19. Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz.1324);
 20. Rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624);
 21. Uchwałą Nr LV/517/2014 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 czerwca2014 r. w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

Statut Miejskiego Przedszkola Publicznego  nr 10 "Słoneczna Kraina" (pdf)