Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej Nr 9 z dnia 28.02.2014 roku

 

 

STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 10

„Słoneczna Kraina”

os. 60 –lecia ONP 8

w Starogardzie Gdańskim

(tekst ujednolicony)

stan prawny na dzień  28.02.2014 r.

 

 

 

Podstawą prawną działania przedszkola jest  w szczególności:

 1. Ustawa o Systemie Oświaty – Ustawa z dnia 7 września 1991r (tekst  jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr  256, poz. 2572 ze zmianami);
 2. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - ustawa z dnia 13 czerwca 2013r.;
 3. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw – ustawa z dnia 30 sierpnia 2013;
 4. Karta Nauczyciela – Ustawa z 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 ze zmianami);
 5. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U z 2014 r. poz 7)
 6. Spis aktów wykonawczych do Ustawy o Systemie Oświaty;
 7. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. –  w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 61, poz.624 ze zmianami);
 8. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. – w sprawie sposobu i trybu organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086);
 9. Rozporządzenie MEN  z dnia 23 grudnia 2008 r. –  w sprawie podstawy programowej  wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17);
 10. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.  – w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 ze zmianami);
 11. Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. - w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –  pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487);
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r.- w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r. poz. 532);
 13. Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.  2009 r Nr 116, poz. 977);
 14. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki (Dz. U. 2002 Nr 56, poz. 506 ze zmianami);
 15. Rozporządzenie MEN  z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku w szkole podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730);
 16. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z  2010 r. nr 156);
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia;
 18. Konwencja o Prawach Dziecka  przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527 ze zmianami);
 19. Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz.1324);
 20. Rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624);
 21. Uchwałą Nr XII/92/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański (Dz. Urz. Województwa Pomorskiego Nr 115, poz. 2372).

Statut Miejskiego Przedszkola Publicznego  nr 10 "Słoneczna Kraina" (pdf)