Załącznik
do uchwały nr 11/2017/2018
Rady Pedagogicznej
z dnia 29 listopada 2017 r.

 

 

STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA  PUBLICZNEGO  NR 10

„ SŁONECZNA KRAINA”

W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Stan prawny na dzień 01.12.2017 r.

Spis treści :


ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne (§ 2- 3 ) ............................................................................................s.1-.3

ROZDZIAŁ 2 Cele i zadania przedszkola (§ 4- 7) ...............................................................................s.4-8

ROZDZIAŁ 3 Sposób realizacji zadań przedszkola (§ 8-12) ................................................................... …s.9-12

ROZDZIAŁ 4 Formy współdziałania z rodzicami (§ 13) ..........................................................................13

ROZDZIAŁ 5 Organy przedszkola oraz ich kompetencje(§ 14-§17) ......................................................... …s.14- 18

ROZDZIAŁ 6 Organizacja pracy przedszkola (§ 18-§ 24) ......................................................................s.19-21

ROZDZIAŁ 7 Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola (§ 25 - § 33)……………………………………………..s..22-27

ROZDZIAŁ 8 Prawa i obowiązki wychowanków  (§ 34 - § 35)…………………………………………….. s.28

ROZDZIAŁ 9 Postanowienia końcowe ( § 36)……………………………………………..s.29

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Statut został opracowany na podstawie:

1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 59),

2.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

3.  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.),

4.  Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),

5.  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U.  Nr 100, poz. 908) .

6.  ROZPORZĄDZENIE MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli - podpisane 17 marca 2017. (Dz. U. z 2017r., poz. 649)

7.  ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 14 lutego w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356)

8.  ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017r. , poz. 1646)

9.  ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., 1578)

10.  ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1616).

11.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591)

12.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia  1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.),

13.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach   (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.),

14.   Uchwała nr XLIV/429/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 sierpnia 2017

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gd.

§ 2

  1. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:

1)      przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 10  im. Słoneczna Kraina z siedzibą w Starogardzie Gdańskim ,os.60-lecia ONP 8 ;

2)      oddziale przedszkolnym - należy przez to rozumieć wychowanie przedszkolne zorganizowane w budynku z siedzibą  na os .60-lecia ONP 8 oraz budynku przy Al.Jana Pawła II nr 4

3)       dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Nr10 im. Słoneczna Kraina w Starogardzie Gd.;

4)      radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Przedszkola
Nr 10   im. Słoneczna Kraina w Starogardzie Gd.;

5)      ustawie - należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku Dz. U. z 2017, poz. 59);

6)      statucie - należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 10.im. Słoneczna Kraina
w Starogardzie Gd. ;

7)      wychowankach - należy przez to rozumieć dzieci realizujące wychowanie przedszkolne;

8)      rodzicach - należy przez to rozumieć  także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

9)      nauczycielu - wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono grupę w przedszkolu;

10)  organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Pomorskiego  Kuratora Oświaty;

11)  organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Miejską  z  siedzibą w Starogardzie Gd. z siedzibą przy ul. Gdańska 6.

12)  MEN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.

§ 3

1. Przedszkole używa pieczęci:

1) okrągłej – małej z godłem państwa i napisem w otoku: Miejskie Przedszkole Publiczne nr 10 im. Słoneczna Kraina w Starogardzie Gdańskim
2) podłużnej z napisem: Miejskie Przedszkole Publiczne  Nr 10 „Słoneczna Kraina”

83-200 Starogard Gdański os.60-lecia ONP 8 tel/fax. 0585628572

NIP 592-19-76-402       REGON190589040;
3) podłużnej z napisem: Przewodniczący Rady Pedagogicznej;
4) podłużnej z napisem: Rada Rodziców przy Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 10 „Słoneczna Kraina” os.60-lecia ONP8 83-200 Starogard Gdański;
6) podłużnej z napisem: Przewodniczący Rady Rodziców przy MPP-10;

2. Przedszkole używa również innych pieczęci zgodnie z wykazem i wzorami znajdującymi się w dokumentacji przedszkola zgodnej z jednolitym rzeczowym spisem akt.
3. Wymienione w ust. 1 i 2 pieczęci mogą być używane tylko przez osoby do tego upoważnione.

Statut Miejskiego Przedszkola Publicznego  nr 10 "Słoneczna Kraina" (pdf)